سمینار ها

- همایش کاربرد لیزر 24-23 خردادماه  سال1386

- سمینار فتودینامیک تراپی 25 بهمن ماه 1386

- تازه های لیزر در درماتولوژی  18-17 مردادماه 1387

- سمینار لیزر در سلولیت  26 تیرماه 1388

- سمینار لیزر در جراحی  2-1  بهمن ماه 1388

- سمینار لیزر در درمان درد 23و22 مردادماه 1388

- سمینار کاربرد لیزر در چشم پزشکی 24و23 دی ماه 1389

- سمینار کاربرد لیزر در دندانپزشکی 29و27 مهرماه 1390

- سمینار کاربرد لیزر در ارولوژی 4و5 آبان ماه 1391

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات لیزر در علوم پزشکی می باشد.