×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

اهداف سازمانی:

اهداف سازمانی مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی بر کلیه امور تحقیقاتی، آموزشی و صنعتی سازی در حوزه لیزر پزشکی کشور بنا نهاده شده است که مشتمل بر چند بخش اصلی است:

1.     گسترش پژوهش و تحقیقات در زمینه ی کاربردهای لیزر در علوم پزشکی

2.     گسترش و ترویج کاربرد لیزر در جنبه های بالینی و درمانی مرتبط با علوم پزشکی

3.     آموزش و توسعه علوم و فنون مرتبط با لیزر در رشته های علوم پزشکی

4.     افزایش و به روز رسانی دانش پزشکان و کاربران لیزر در علوم پزشکی

5.     برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات و دانش با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور فعال در زمینه های مرتبط با لیزر در علوم پزشکی

6.     استانداردسازی کاربری لیزر در مراکز پزشکی

7.     ایمن سازی کاربرد لیزر برای بیماران و کاربران در مراکز پزشکی

8.     تلاش جهت نوآوری و خودکفایی تولید انواع لیزر مورد نیاز در رشته های علوم پزشکی

9.     تقویت و توانمند سازی صنعتگران حیطه ی لیزر و کمک به بومی کردن این صنعت در کشور

10.تلاش جهت برقراری ارتباطی تنگاتنگ میان پژوهشگران و صنعتگران حیطه ی لیزر در علوم پزشکی

11.تهیه و تدوین کتب، مجلات و بولتن های علمی و خبری جهت ارتقای کیفیت پژوهش و درمان در حیطه لیزر در علوم پزشکی

12.برگزاری سمینارها و کنگره های ملی و بی المللی جهت آشنایی با جدیدترین دست آوردهای علوم مرتبط با لیزر در پزشکی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب