×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

اهداف   و چشم انداز:

 • تلاش در جهت گسترش و ترویج کاربرد صحیح لیزر در همه رشته های پزشکی از جنبه های بالینی و تحقیقاتی .

 • همکاری به منظور استاندارد سازی و قانونمند کردن کاربرد لیزر در مراکز پزشکی.

 • ارائه پیشنهاد برای ایمن سازی کاربرد لیزر برای بیماران و کاربران در مراکز پزشکی.

 • تلاش در جهت ساماندهی کاربرد لیزر در رشته های مختلف پزشکی در کل کشور.

 • برنامه ریزی آموزش و توسعه علوم و فنون لیزر در گروههای پزشکی.

 • همکاری در راستای تقویت زمینه تحقیقات و نوآوری در مراکز آموزشی و تحقیقاتی .

 • ارتباط با مراکز فعال داخل و خارج ازکشور.

 • برگزاری سمینار و کنگره های دانشگاهی- کشوری و بین الملی.

 • کمک به بومی کردن صنعت لیزر در داخل کشور.

 • بررسی زمینه های گسترش آموزش لیزر.

 • بررسی محدودیت های  لیزرهای موجود و ارائه نیازهای تحقیقاتی .

 • ارائه عناوین پایان نامه های تحقیقاتی.

 • فراهم نمودن زمینه های صدور مجوز برای افرادی که آموزشهای لازم را در زمینه کاربرد لیزر طی کرده است.

 

 

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب