×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

   اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی سال 1401/03/03 لغایت 1402/03/03

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

داخلی

1

دکتر محمدرضا رزاقی

 

 

2

     دکتر بابک جوانمرد

 

 

3

دکتر سید منصور رایگانی

 

 

4

دکتر سید محمودرضا آقامیری

 

 

5

دکتر محسن نوروزیان

 

 

6

دکتر محمدحسن مظلوم فرد

 

 

7

دکتر محمد اثنی عشری

 

 

8

دکتر حمیدرضا میرزایی

 

 

9

دکتر حجت اله عباس زاده

 

 

10

دکتر سونا زارع

 

 

11

دکتر زهرا رزاقی

 

 

12

دکتر مریم براتی

 

 

13

دکتر سمیه جهانی شرافت

 

 

14

دکتر پژمان ساسانپور یزدی

 

 

15

دکتر رضا وفایی

 

 

16

دکتر مصطفی رضایی طاویرانی

 

 

17

دکتر ندا حکیمی ها

 

 

18

دکتر فرساد بیگلری

 

 

19

دکتر محمدرضا چهرآسن

 

 

20

دکتر رضا رباطی

            

 

                                

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب