×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

ماموریتهای ما در این مرکز عبارتند از:

·        تحقق در کلیه امور مرتبط با کاربرد لیزر در علوم پزشکی

·        شناسایی مراکز معتبر مرتبط با لیزر در داخل و خارج کشور و اولویت بندی آنها

·        شناسایی و اولویت بندی مشتریان و ذینفعان و نیز خواسته ها و نیازهای آنها

·        انتشار نتایج تحقیقات مرتبط با کاربرد لیزر در علوم پزشکی

·        توانمند سازی منابع انسانی مرتبط با کاربرد لیزر در علوم پزشکی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب