×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

نام و نام خانوادگی سمت
آقای سجاد احمدبیگی مسئول IT
آقای سعید دارابی مدیر امورمالی
خانم دکتر سمیه جهانی شرافت پژوهشگر سلامت
خانم دکتر فاطمه شیبانی کارشناس امور پژوهشی
 خانم دکتر ندا حکیمی ها پژوهشگر سلامت
خانم دکتر زهرا رزاقی مدیر پژوهشی
خانم الهام سادات رحیم زاده مدنی کارشناس پژوهشی
آقای احمد قدیانی مسئول تدارکات
خانم فرزانه مقیم خان کارشناس مجله
خانم سولماز زارع دیجوجین کارشناس آموزش
تنظیمات قالب