×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

چشم انداز:

 • تلاش در جهت گسترش و ترویج کاربرد صحیح لیزر در همه رشته های پزشکی از جنبه های بالینی و تحقیقاتی .
 • همکاری به منظور استاندارد سازی و قانونمند کردن کاربرد لیزر در مراکز پزشکی.
 • ارائه پیشنهاد برای ایمن سازی کاربرد لیزر برای بیماران و کاربران در مراکز پزشکی.
 • تلاش در جهت ساماندهی کاربرد لیزر در رشته های مختلف پزشکی در کل کشور.
 • برنامه ریزی آموزش و توسعه علوم و فنون لیزر در گروههای پزشکی.
 • همکاری در راستای تقویت زمینه تحقیقات و نوآوری در مراکز آموزشی و تحقیقاتی .
 • ارتباط با مراکز فعال داخل و خارج ازکشور.
 • برگزاری سمینار و کنگره های دانشگاهی- کشوری و بین الملی.
 • کمک به بومی کردن صنعت لیزر در داخل کشور.
 • بررسی زمینه های گسترش آموزش لیزر.
 • بررسی محدودیت های لیزرهای موجود و ارائه نیازهای تحقیقاتی .
 • ارائه عناوین پایان نامه های تحقیقاتی.
 • فراهم نمودن زمینه های صدور مجوز برای افرادی که آموزشهای لازم را در زمینه کاربرد لیزر طی کرده است.
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب